سالمند بیمار
موضوع سلامتی و ارتباط مستقیم آن با افزایش سن و سالمندی و همچنین نحوه استخدام پرستار سالمند در دوران معاصر چالش های بسیار زیادی را پیش رو جوامع قرار داده است. افزایش طول عمر و به طبع آن اضافه شدن جمعیت سالمندان و هم چنین در اختیار داشتن خدمات رفاهی و امکانات مناسب و همچنین کمک گرفتن از نیروهای متخصص چون پرستار سالمند، یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در قرن حاضر بوده می باشد. پدیده جدید سالخوردگی و سالمندی جوامع مختلف را درگیر کرده است. پرستار سالمند در منزل
در این بین ساختارهای اجتماعی از شکل های سنتی به مدرن و صنعتی در سال های اخیر تغییر یافته و به تبع آن، ساختارهای خانوادگی از شکل های گسترده متکی بر مراقبت و نگهداری سالمند در درون ساختار خانواده، جای خود را به خانواده هسته ای سپرده است. در این خانواده فرزندان برای استقلال در زندگی و جدایی از والدین در تلاشند و ترجیح آنها در مواقع مشخص و مورد نیاز کمک گرفتن از پرستار سالمند می باشد. جایگاه سالمندان همچنین در جوامع مدرن و صنعتی تغییر بسیار اساسی کرده است.
نگهداری کودک در منزل
دلیل آن را می توان گسست عاطفی بین نسل ها و شانه خالی کردن فرزندان از زیر بار مراقبت و نگهداری سالمند در خانه دانست. در این میان بسیاری از نهادها و سازمان ها در جایگاه جدیدی قرار گرفته اند که بتوانند این خلع را پر نمایند. اگر چه هیچ نهاد، سازمان و حتی پرستار سالمند نمی تواند جایگاه فرزندان و اعضای خانواده را در دوران سالمندی والدین داشته باشد.
نگهداری سالمند در منزل
اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه پرستار کودک در منزل هزینه نگهداری سالمند در منزل دستمزد پرستار بچه