سالمند بیمار
موضوع سلامتی و ارتباط مستقیم آن با افزایش سن و سالمندی و همچنین نحوه استخدام پرستار سالمند در دوران معاصر چالش های بسیار زیادی را پیش رو جوامع قرار داده است. افزایش طول عمر و به طبع آن اضافه شدن جمعیت سالمندان و هم چنین در اختیار داشتن خدمات رفاهی و امکانات مناسب و همچنین کمک گرفتن از نیروهای متخصص چون پرستار سالمند، یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در قرن حاضر بوده می باشد. پدیده جدید سالخوردگی و سالمندی جوامع مختلف را درگیر کرده است.
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت

در این بین ساختارهای اجتماعی از شکل های سنتی به مدرن و صنعتی در سال های اخیر تغییر یافته و به تبع آن، ساختارهای خانوادگی از شکل های گسترده متکی بر مراقبت و نگهداری سالمند در درون ساختار خانواده، جای خود را به خانواده هسته ای سپرده است. در این خانواده فرزندان برای استقلال در زندگی و جدایی از والدین در تلاشند و ترجیح آنها در مواقع مشخص و مورد نیاز کمک گرفتن از پرستار سالمند می باشد. جایگاه سالمندان همچنین در جوامع مدرن و صنعتی تغییر بسیار اساسی کرده است.
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت

دلیل آن را می توان گسست عاطفی بین نسل ها و شانه خالی کردن فرزندان از زیر بار مراقبت و نگهداری سالمند در خانه دانست. در این میان بسیاری از نهادها و سازمان ها در جایگاه جدیدی قرار گرفته اند که بتوانند این خلع را پر نمایند. اگر چه هیچ نهاد، سازمان و حتی پرستار سالمند نمی تواند جایگاه فرزندان و اعضای خانواده را در دوران سالمندی والدین داشته باشد.
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت

اطلاعات بیشتر در خصوص
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت