اینکه آگهی زده بشه لحظاتی پیش چیز خیلی خوبیه ولی توی او اس کلاس نبود که ما براتون آماده کردیم

برای اینکار بجای کد تاریخ قبلی کد زیر رو قرار بدید :

کد:
<?php
    $date = osc_item_field("dt_pub_date");
    $yesterday = 172800;
    $today = 86400;
    $ghabl = 7200;
    $time = strtotime($date);
    $time = time()-$time;
    
    if ($ghabl > $time) {echo 'لحظاتی پیش';}
    else if ($today > $time && $today > $ghabl) {echo 'امروز';}
    else if ($yesterday > $time && $yesterday > $today) {echo 'دیروز';}
    else if ($time> $yesterday) {echo osc_format_date(osc_item_pub_date());}
    
    ?>
این توسط خود ما ساخته شده .